Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelemi tájékoztató

Adatkezelések a weboldal kapcsán

Ez az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a Medenceoázis Kft. (Székhely: 9012 Győr, Keréktó utca 9.) mint Adatkezelő által a weboldal és a webshop működtetése során történő adatkezeléshez kapcsolódó információkat tartalmazza.

Az adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a medenceoazis.hu webcímen.

Ez a tájékoztató a személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy Ön hozzájárulásának megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt (továbbiakban Érintett) megillető jogosultságokkal.

Az egyes személyes adatok vagy információk rendelkezésre bocsátásával, a weboldal további használatával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

Társaságunk az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő alábbi webshop-, e-mail- és számlázási tárhelyszolgáltatók üzemeltetésében lévő szervereken tárolja.

WEBSHOP
Név: Shoprenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
E-mail: info@shoprenter.hu
Telefon: +36-1/234-5012
Honlap: www.shoprenter.hu
Szerverpark üzemeltető: Magyar Telekom Nyrt.
Szerver fizikai helye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.

E-MAIL
Név: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
E-mail: info@rackhost.hu
Telefon: +36-1/445-1200
Fax: +36-1/445-1201
Honlap: www.rackhost.hu

SZÁMLÁZÁS
Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail: info@szamlazz.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Istvánovics Éva ügyvéd
Elérhetőség: dpo@kboss.hu

Jelen adatvédelmi tájékoztató megadásával a Társaságunk eleget kíván tenni AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI 

Név: Medenceoázis Kft. (továbbiakban: Társaság, vagy adatkezelő)
Levelezési cím: 9012 Győr, Keréktó utca 9.
E-mail: medenceoazis@protonmail.com
Telefon: +36-30/3534101
NAIH száma: DPO-NAIH-0006911/2020

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassa az érintetteket arról, hogyan használja fel a Medenceoázis Kft., mint adatkezelő, valamint a lebonyolításban résztvevő adatfeldolgozói a weboldal működtetése során birtokukba kerülő személyes adatait, valamint, hogy milyen jogai vannak az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az adatkezelés az Érintett által megadott előzetes hozzájárulás alapján történik. Ha az érintett a webshopban vásárol, akkor az adatkezelés a továbbiakban szerződés teljesítése jogcímmel folytatódik.

 

IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Személyes adataidat kiemelten kezeljük. A szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve az Ön hozzájárulása alapján adatfeldolgozókat veszünk igénybe.

A Medenceoázis Kft. az alábbi adatfeldolgozókat használja fel többek között, de nem kizárólagosan:

  • a webshop üzemeltetője (Shoprenter.hu Kft.)
  • az e-mail szolgáltató (Rackhost Zrt.) üzemeltetője
  • az online számlázó program üzemeltetője (KBOSS.hu Kft.)
  • Medenceoázis Kft. tagjai
  • a futárszolgálatok (DPD Hungária Kft., XXL Futár Kft.)

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adataid biztonságban legyenek. Kiemeljük azonban, hogy a személyes adataidat soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A jelen Tájékoztató megismerése után a Tájékoztató elfogadásával az Érintett kellő megfontolás után önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatait a hozzájárulása alapján jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

Adatkezelő kizárólag azoknak a megjelölt adatfeldolgozó társaságoknak jogosult az érintett személyes adatait kiadni, amelyeket az Érintett jelen tájékoztató alapján megismert és elfogadott.

 

A KEZELHETŐ SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS KEZELÉSÉNEK CÉLJA

A Medenceoázis Kft., mint adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait, vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám, IP cím a kapcsolat érdekében kezeli.

A webshopban a Cookie-k használata az Érintett külön beleegyezésével történik.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön által megadott személyes adatokat a weboldal meglátogatását és a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltését követően 1 évig őrizzük meg.

Ha regisztrált az oldalon, akkor az adatait a regisztráció megszüntetéséig őrizzük meg.

Ha Ön vásárolt a webshopban, akkor az adatait a vásárlást követően 8 évig megőrizzük.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Adatkezelő a személyes adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása jogalappal kezeli.

Ha Ön vásárolt a webshopban, akkor adatait szerződés teljesítése jogalappal kezeljük.

A jogszerű adatkezelés során figyelembe vesszük az Eker tv.13/A. §-a, valamint a Reklám tv. 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, Etikai Kódex 6.§ (3) pontja, az Etikai Kódex 4. fejezet 6. paragrafus (3) bekezdése és a Számv. tv. 169. §) előírásokat.

 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő tagjai férhetnek hozzá feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél a mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek, valamint jogszabályi feltételeknek megfelelően, bizalmasan kezelik.

 

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Önt megillető jogok az adatkezeléssel kapcsolatban a következők:

ELŐZETES TÁJÉKOZÓDÁSHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót.

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse ill. egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt a Medenceoázis Kft. megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG (ZÁROLÁSI JOG)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő bizonyos esetekben korlátozza az adatkezelést.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdek miatt történik, vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A Medenceoázis Kft. nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön adataira, jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

AZ ADATKEZELŐVEL VAGY AZ ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBENI HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatok nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Medenceoázis Kft. a szolgáltatásnyújtása során az ügyfél biztonságát kiemelt szempontként kezeli.

A Medenceoázis Kft. tagjai titoktartási nyilatkozatot tettek, ismerik és elfogadják a Medenceoázis Kft. belső szabályait, és a Medenceoázis Kft. és az ügyfél között fennálló szerződés előírásait.

A Medenceoázis Kft.  az üzleti tevékenységeit saját tulajdonú, fizikailag védett irodai környezetben, az elvárt fizikai biztonsági intézkedések mellett végzi, mely kiterjed a helyiségek és épületek vagyonvédelmi és tűzvédelmi eszközök alkalmazására.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Társaság tájékoztatja az Érintetteket a módosításokról.